Theo đó, kết quả kiểm tra 13.425 hồ sơ người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ đang hưởng chế độ chất độc hóa học, phát hiện 2.114 hồ sơ thiếu thành phần hoặc chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để hưởng chế độ. Tổng số tiền phải thu hồi gần 100 tỷ đồng.

Kết quả thanh tra chỉ rõ trong số 2.114 trường hợp vi phạm, có 696 hồ sơ không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn; 579 hồ sơ thiếu điều kiện; 781 hồ sơ thiếu cơ sở cần kiểm tra, xác minh thông tin; 39 hồ sơ hưởng không đúng mức trợ cấp; và 19 hồ sơ cần xem xét lại kết quả giám định y khoa.

1046-thanh-hoa-phat-hien-nhieu-sai-pham-trong-viec-thuc-hien-chinh-sach-uu-dai-nguoi-co-congfb-16636456263212089163617-1663733864.jpg
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Ông Dương Văn Huệ, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, nguyên nhân dẫn đến các sai phạm trên là do một số cá nhân, tập thể còn thiếu kinh nghiệm, thiếu trách nhiệm để lọt hồ sơ chưa đảm bảo yêu cầu, chưa đầy đủ điều kiện. Việc xét duyệt hồ sơ và quản lý đối tượng chưa chặt chẽ. Cấp ủy chính quyền, cán bộ làm chính sách còn thiếu trách nhiệm. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm còn chưa thường xuyên, liên tục nên chưa bảo đảm quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa đã ban hành hàng trăm quyết định chấm dứt, thu hồi chế độ chính sách ưu đãi người có công và phối hợp với địa phương có các trường hợp hưởng sai để xây dựng kế hoạch thu hồi từng trường hợp nộp ngân sách Nhà nước; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc lập hồ sơ hưởng sai chế độ... Đồng thời, Sở sẽ tiếp tục đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố vận động đối tượng nộp lại tiền sai qua các thời kỳ vào tài khoản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để khẩn trương, thu hồi số tiền sai phạm./.